09 Μαϊος 2018

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 53η ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Ἔφθασε καί φέτος ἡ μεγάλη ἑορτή τῶν «Ἐλευθερίων», κατά τήν ὁποία ἑορτάζουμε τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ροδόπης καί τῆς Κομοτηνῆς, καί τήν ἐνσωμάτωσή της στόν ἐθνικό κορμό. Εἶναι μια ἑορτή μνήμης ἐθνικῆς, πού συνοψίζει τούς ἀγῶνες τῶν Θρακῶν γιά τήν διατήρηση τῆς ἐθνικῆς, θρησκευτικῆς καί πολιτισμικῆς τους ταυτότητας καί τούς συνδέει ἄμεσα μέ τήν εὐτυχῆ τους κατάληξη, τήν 14η Μαΐου τοῦ 1920, ὁπότε ὁ ἑλληνικός στρατός εἰσῆλθε στήν Κομοτηνή καί τήν κατέστησε ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας. Καί εἶναι σέ γιορτές ὅπως αὐτή, πού σήμερα περισσότερο παρά ποτέ πρέπει νά δίνουμε τήν σημασία πού τούς ἁρμόζει, ὥστε νά μποροῦν νά λειτουργοῦν εὐεργετικά γιά τήν συλλογική, κοινωνική καί ἐθνική ζωή μας. Οἱ μεγάλες ἱστορικές στιγμές τοῦ Γένους μας, εἶναι ἄρρηκτα δεμένες μέ τήν ὀρθόδοξη πίστη μας, καί τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Γι’ αὐτό καί ὁ ἐθνικοθρησκευτικός χαρακτήρας τῆς γιορτῆς τῶν «Ἐλευθερίων» εἶναι ἀπό τήν θέσπισή τους ὀρατός καί ἐνεργός, δεδομένου ὅτι ὁ λαός τῆς  Ροδόπης καί τῆς Κομοτηνῆς πανηγυρίζει τιμώντας τήν θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας, πού θησαυρίζεται στήν περίπυστη Μονή τῆς Θεοτόκου τοῦ Βαθυρρύακος. Ὁ πρωτεύων αὐτός ρόλος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας στούς ἑορτασμούς ἀντανακλᾶ τό φρόνημα τοῦ λαοῦ τῆς Θράκης, καί ἀποτυπώνει τήν πολιτισμική ἰδιοπροσωπεία μας, ἡ ὁποία φανερώνεται μέσα ἀπό τά ἤθη καί τά ἔθιμά μας, τούς θεσμούς καί τά θέσμια τῆς τοπικῆς μας κοινωνίας, τίς ἀρχές καί τίς ἀξίες πού ὅλοι πρεσβεύουμε καί ὑπηρετοῦμε. Φέτος, μέσα σέ συνθῆκες κρίσης, ἀβεβαιότητας καί ἀγωνίας, καλούμαστε γιά μια ἀκόμη φορά νά δοξολογήσουμε τόν Πανάγιο Θεό γιά τήν ἐλευθερία πού μᾶς χάρισε, καί γιά τό ὅτι εὐδόκησε νά ἐκπληρώσει τά μύχια ὄνειρα  γενεῶν ὁλοκλήρων τῶν πατέρων μας, συντελῶντας στήν ἀπελευθέρωση τῆς θρακικῆς γῆς μας. Παραλλήλως δέ, καλούμαστε νά ἀντλήσουμε ἀπό τήν ἑορτή διδάγματα καί παραδείγματα, ὥστε νά ἀναπτερωθεῖ τό θάρρος καί ἡ αἰσιοδοξία μας, καί νά ἀντιμετωπίσουμε τά προβλήματα τῆς πατρίδος μας πιό δυναμικά, καί περισσότερο ἀποφασιστικά παρά ποτέ. Καλούμαστε νά ἀποκομίσουμε ἀπό τό ὑπόδειγμα ζωῆς τῶν προγόνων μας δύναμη, πατριωτισμό, ἀγάπη καί ἐλπίδα, γιά τόν ἐπιτυχῆ χειρισμό τῶν παρόντων δυσμενῶν συνθηκῶν. Κι αὐτό θά τό κάνουμε μόνον ἄν ἑορτάσουμε τήν ἐπέτειο αὐτή ἑνωμένοι, μέ ὁμοψυχία καί ἀγάπη, παραλλήλως δέ μέ ἀναγνώριση τῶν θυσιῶν ὅσων ἀγωνίστηκαν γιά τόν ἐρχομό τῆς εὐτυχισμένης καί ἐθνοπόθητης αὐτῆς ἡμέρας. Μέ ἄλλα λόγια, καλούμαστε νά τιμήσουμε ὅπως πρέπει τούς ἥρωες, γνωστούς καί ἀφανεῖς, τό ἔργο τῶν ὁποίων ὁδήγησε στήν ἐνσωμάτωση τῆς Ροδόπης, τῆς Κομοτηνῆς καί τῆς Θράκης μας στόν ἐθνικό κορμό. Γι’ αὐτό καί πατρικῶς σᾶς προτρέπω καί σᾶς παρακαλῶ νά ἀνταποκριθοῦμε ὅπως πρέπει στό μήνυμα καί στή σημασία τῆς ἑορτῆς: νά συμμετέχουμε μέ εὐλάβεια στήν ὑποδοχή τῆς ἱερῆς εἰκόνος τῆς Θεοτόκου, νά τή συνοδεύσουμε στήν πορεῖα της πρός τό Ναό, καί νά εὐτρεπίσουμε τήν διαδρομή, ἀποδίδοντάς της τίς προσήκουσες τιμές. Νά σημαιοστολίσουμε τά σπίτια καί τά καταστήματά μας, καί νά συμμετέχουμε μαζικά σέ ὅλες τίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις. Ἔτσι καί ἐμείς θά ἀντλήσουμε διδάγματα, καί τά παιδιά μας θά λάβουν ὡς πρότυπο ὑποδείγματα ζωῆς καί δράσης, πού ἡ κοινωνία καί τό Γένος μας ἔχουν ἀνάγκη, στίς παροῦσες δυσχερεῖς περιστάσεις. Τίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις θά τιμήσουν μέ τήν παρουσίαν των οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται: Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου κί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος. Ἀπό μᾶς ἐξαρτᾶται, νά γίνουν τά φετεινά ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ἀφορμή καί ἀφετηρία πνευματικῆς καί ἐθνικῆς ἀνάτασης. Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης

   Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

      † Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

    ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ